A Pound of Butter | Một Cân Bơ | Truyện Song Ngữ Anh Việt

Luyện tiếng Anh qua truyện song ngữ Anh – Việt, vừa giải trí vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu chuyện hôm này là A Pound of Butter – Một Cân Bơ. Hy vọng qua câu chuyện này, giúp bạn tăng thêm kỹ năng tiếng Anh và rút ra được bài học cuộc sống từ câu chuyện ý nghĩa này.

A Pound of Butter

There was a farmer who sold a pound of butter to a baker. One day the baker decided to weigh the butter to see if he was getting the right amount, which he wasn’t. Angry about this, he took the farmer to court.

The judge asked the farmer if he was using any measure to weight the butter. The farmer replied, “Honor, I am primitive. I don’t have a proper measure, but I do have a scale.” The judge asked, “Then how do you weigh the butter?” The farmer replied: “Your Honor, long before the baker started buying butter from me, I have been buying a pound loaf of bread from him. Every day when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. If anyone is to be blamed, it is the baker.”

Một Cân Bơ

Có một người nông dân bán cho một thợ làm bánh một cân bơ. Rồi đến một ngày, người thợ làm bánh quyết định thử cân lại bơ xem có đúng số lượng hay không, nhưng lại không đúng như vậy. Anh ta rất tức giận về điều này nên quyết định kiện người nông dân nọ.

Tại tòa, quan tòa hỏi người nông dân đã sử dụng cách gì để cân bơ. Anh ta đáp: “Thưa tòa, tôi là một người rất lạc hậu. Tôi không có một phương pháp chính xác, nhưng tôi có một công thức.” Quan tòa hỏi: “Vậy cậu đã cân bơ như thế nào?” Người nông dân trả lời: “Thưa quý tòa, trước đây khi người thợ làm bánh chưa mua bơ của tôi, tôi đã từng mua một cân bánh mì từ ông ấy. Mỗi ngày khi ông ấy giao bánh mì đến, tôi đều cho vào cân và đưa cho ông ấy lượng bơ đúng bằng lượng bánh mì. Nếu có ai đó bị trách phạt trong trường hợp này, thì đó chính là người thợ làm bánh.”

Để cập nhật bài viết mới, hãy kết nối với elish.vn trên các nền tảng khác Facebook | Youtube | Tiktok