005 Bài tập ngữ pháp So sánh hơn trong tiếng Anh

Trong chuỗi bài tập ngữ pháp tiếng Anh hôm nay, sau khi bạn đã xem qua bài học So sánh hơn, bạn có thể bắt tay vào làm những bài tập về dạng này nhé. Nếu ai chưa nhớ So sánh hơn như thế nào thì có thể xem lại bài học tại đây.

Bài tập ngữ pháp So sánh hơn trong tiếng Anh

Bài 1: Hoàn thành câu sau với những tính từ trong bảng sau, thay đổi theo dạng đúng của tính từ so sánh hơn.

fasttendereasyvaluableyoung
yellowbigheavyexcitelarge
 1. This suitcase is __ than the others.
 2. My sister is three years __ than me.
 3. Dad’s car is much __ than mine.
 4. There is nothing __ than going on a trip.
 5. Your T-shirt looks __ with this skirt!
 6. Mike is __ than Tom, my ex-boyfriend.
 7. Gold is __ than silver.
 8. New York is __ than Seattle.
 9. I think geography is much __ than science.
 10. Which is __, a tiger or a lion?

Bài 2: Viết lại những câu sau không thay đổi nghĩa

 1. Her old house is bigger than her new one.
  Her new house
 2. The black dress is more expensive than the white one.
  The white dress
 3. According to me, English is easier than Maths.
  According to me, Maths
 4. No one in my group is more intelligent than Mary.
  Mary
 5. No river in the world is longer than the Nile.
  The Nile
 6. Mount Everest is the highest mountain in the world.
  No mountain
 7. The English test was difficult. I had thought it would be easier.
  The English test
 8. The country is quieter than the city.
  It is noisier
 9. My office is nearer than hers.
  Her office is
 10. My old sofa is less comfortable than my new one.
  My new sofa is

Bài 3: Viết lại câu so sánh

 1. Tom’s brothers are not as noisy as Tom.
 2. Wealth is not as good as health.
 3. Mr. Chan is not as old as he looks.
 4. Losing weight is not as easy as putting on weight.
 5. In a basketball match there are fewer players than in a football match.
 6. A Jaguar is much more expensive than a Fiat.
 7. Climbing is more dangerous than swimming.
 8. Thailand is not as rich as USA.
 9. In that room there are 50 people; in this room there are 30 people.
 10. Joshua is seven years old; Danny is eight years old.

Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án xem kết quả.


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.