004 Bài tập ngữ pháp về động từ Be và Have

Nếu bạn đã xem qua bài lý thuyết về động từ Be và Have thì không nên bỏ qua Bài tập ngữ pháp về động từ Be và Have này. Bài tập giúp chúng ta hiểu hơn về nội dung kiến thức đã học.

Bài tập ngữ pháp về động từ Be và Have

Bài 1 – hoàn thành những câu sau với động từ Be và Have

1. She ________ long blond hair.
2. He ________ green eyes. They look so nice.
3. He ________ short blond hair.
4. His eyes ________ black and quite large.
5. Her eyes’ color _________ green. It is brown.
6. She ________ in good-shape. She is a little thin.
7. (she) _______ straight black hair? – Yes.
8. My uncle ________ medium-height. He is just a little taller than me.
9. What (John) ______ on his nose? – Glasses. He is reading a book.
10. (Mai) ________ short black hair or long brown hair?
11. His mouth is small and he _______ green eyes.
12. George _____ short hair like most of men. His hair is quite long and smooth.
13. Miranda’s parents have brown eyes, but she doesn’t. Her eyes ______ blue.
14. Which is his complexion’s color? (it) _____ tanned?
15. My grandfather ______ a moustache. He has got a beard.


Bài 2 – Viết lại câu nhưng không thay đổi nghĩa

Ví dụ: She has a long hair --> Her hair is long.

1. This old man is bald.
2. The girl has long brown hair.
3. The boys have blue eyes.
4. Jane has curved eyelashes.
5. Jordie is not medium height
6. The dog has a long tail.
7. Jackie and Danny have big black eyes.
8. Does she have a round face or oval face?
9. Do Susan and Jimmy have dark complexions?
10. They do not have chubby cheeks.


Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án bên dưới.


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.

>> Bài tập ngữ pháp So sánh hơn trong tiếng Anh