Ngày 13: Bài tập phát âm tiếng Anh: Âm /ǝ/ và âm /ɜː/

 161 total views

Trong bài học phát âm tiếng Anh hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về hai Âm /ǝ/ và âm /ɜː/. Theo dõi elish.vn trên các nền tảng khác FacebookYoutubeTiktok

Âm /ǝ/ và âm /ɜː/

Âm /ǝ/

/ǝ/ là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm này, hãy mở miệng thật nhẹ và đơn giản.
Môi và lưỡi được thư giãn và phát âm.

Xem video hướng dẫn phát âmÂm /ɜː/

/ɜː/ là một nguyên âm dài. Để phát âm âm này, miệng và lưỡi của chúng ta phát âm
một cách đơn giản, thoải mái.

Xem video hướng dẫn phát âm

Các bạn thực hành phát âm các từ và các câu sau:

/ǝ//ɜː/
ago /əˈɡəʊ/
open /ˈəʊpən/
sofa /ˈsəʊfə/
around /əˈraʊnd/
zebra /ˈziːbrə/
mother /ˈmʌðər/
picture /ˈpɪktʃər/
banana /bəˈnænə/
famous /ˈfeɪməs/
accident /ˈæksɪdənt/
bird /bɜːrd/
turn /tɜːrn/
first /fɜːrst/
work /wɜːrk/
verb /vɜːrb/
occur /əˈkɜːr/
early /ˈɜːrli/
thirty /ˈθɜːrti/
journey /ˈdʒɜːrni/
worship /ˈwɜːrʃɪp/