004 Bài tập phát âm tiếng Anh: Âm /iː/ và âm /ɪ/

Trong bài học phát âm tiếng Anh hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về Âm /iː/ và âm /ɪ/. Đây là hai âm phổ biến trong tiếng Anh. Cùng xem qua và làm bài tập nhé.

Âm /iː/ và âm /ɪ/

/iː/shipchickclickNick
/ɪ/sheepmeetseatneat

1. Âm /ɪ/

1.1. “a” được phát âm là /ɪ/với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng “age”

ExamplesTranscriptionMeaning
village/ˈvɪlɪdʒ/làng, xã
cottage/ ˈkɔtɪdʒ/nhà tranh, lều tranh

1.2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”

ExamplesTranscriptionMeaning
begin/bɪˈgɪn/bắt đầu
become/bɪˈkʌm/trở nên

1.3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm.

ExamplesTranscriptionMeaning
win/wɪn/chiến thắng
miss/mɪs/nhớ

1.4. “ui” được phát âm là /ɪ/

ExamplesTranscriptionMeaning
build/bɪld/xây cất
guilt/gɪlt/tội lỗi

2. Âm /iː/

2.1. Âm “e” được phát âm là /iː/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me …

ExamplesTranscriptionMeaning
scene/siːn/phong cảnh
complete/kəmˈpliːt/hoàn toàn

2.2. Âm “ea” được phát âm là /iː/ với những từ có tận cùng là“ea” hoặc “ea” + một phụ âm.

ExamplesTranscriptionMeaning
tea/tiː/trà
meal/miːl/bữa ăn

2.3. “ee” thường được phát âm là /iː/

ExamplesTranscriptionMeaning
three/θriː/số 3
see/siː/nhìn, trông, thấy

2.4. “ei” được phát âm là /iː/ trong một số trường hợp:

ExamplesTranscriptionMeaning
receive/rɪˈsiːv/nhận được
ceiling/ˈsiːlɪŋ/trần nhà

2.5. “ie” được phát âm là /iː/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ.

ExamplesTranscriptionMeaning
grief/griːf/nỗi lo buồn
chief/tiːf/người đứng đầu

Bài tập áp dụng

Điền những từ sau vào đúng ô theo đúng phát âm Âm /iː/ và âm /ɪ/

him ship ceiling begin meal cottage shortage benzene tea cheese scene miss become free village win complete three relieve chief cheap chick deceive behave remind receive dream build guitar equivalent

/ɪ//iː/
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………
…………………………… ……………………………

Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án bên dưới.


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.