Bus in Forest | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic

Bus in Forest | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic

Bản tin Bus in Forest hôm nay khá dễ và cũng khá thú vị. Các bạn đọc qua và xem thử có từ mới nào mình chưa biết. Quan trọng nhất là xem thử học được cách diễn đạt nào mới cho bản thân không nhé.


Bus in Forest

Christopher McCandless was an American adventurer who traveled across North America in 1990s.

In 1992, McCandless travelled to Alaska where he wanted to hunt and farm to get food. He found an abandoned bus in the forest, that he used as a shelter.

However, the weather in Alaska was very bad, and it was not easy to live there. In September 1992, a hunter found McCandless´s dead body. The body was very light, and it seemed that McCandless did not have enough food.

There was a book and a film about McCandless which attracted many adventurers, and they stayed in the bus, too. In February 2020, rescuers saved five Italians, who got in trouble because of bad weather. Authorities took the bus away by a helicopter, because it was too risky for people to use it.


Christopher McCandless là một nhà phiêu người Mỹ đã băng qua Bắc Mỹ trong những năm 1990.

Năm 1992, McCandless đã đến Alaska để săn bắn và trồng trọt. Ông đã tìm thấy một chiếc xe buýt bị bỏ lại trong rừng, ông dùng nó như một nơi trú ở.

Tuy nhiên, thời tiết ở Alaska rất xấu, và không dễ để sống ở đó. Tháng 9/1992, một thợ săn đã tìm thấy thi thể của McCandless. Thi thể rất ốm, và có thể McCandless đã có đủ thức ăn.

Có một cuốn sách và một bộ phim về McCandless thu hút nhiều nhà thám hiểu, và họ đã ở lại trong xe buýt. Tháng 2/2020, nhân viên cứu hộ đã cứu sống 5 người Ý, gặp nạn do thời tiết xấu. Các nhà chức trách đã tịch thu chiếc xe buýt bằng máy bay trực thăng, vì sẽ quá nguy hiểm nếu để chúng ta sử dụng nó.Từ vựng hôm nay

Bản tin hôm nay tương đối dễ và không có quá nhiều từ vựng để có thể làm khó các bạn. Dù là đang cấp độ căn bản. Thay vào đó, bạn hãy học cách trình bày, tức là văn viết để có thể áp dụng sau này.

  • American adventurer (n) nhà thám hiểm người Mỹ
  • A abandoned bus (n) chiếc xe buýt bị bỏ . abandoned lúc này đóng vai trò là tính từ bị động, bị bỏ rơi. đây là một dàng chuyển động từ thành tính từ.
  • shelter (n) nới trú ngụ
  • attract (v) hấp dẫn thu hút
  • rescuers (n) những người cứu hộ, nhân viên cứu hộ
  • Authorities (n) nhà chức trách, người làm trong nhà nước
  • take something away: cất đi, lấy đi

Trong bản tin này không có nhiều từ khó. Các bạn xem và thử đặt câu ở phần bình luận nhé.

Ngoài ra, bạn hãy xem và tải miễn phí những đầu sách khác tại website, và tham khảo những phương pháp tự học tại mục GIẢI PHÁP nữa nhé.