053 Ngữ pháp tiếng Anh: Câu tường thuật

Trong bài học ngữ pháp tiếng Anh căn bản này, chúng ta cùng tìm hiểu về Câu tường thuật. Tên tiếng Anh là reported speech.

Nguyên tắc chung của câu tường thuật là bạn sẽ lùi về một thì. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài hôm nay.

Nếu thấy việc từ học khó, bạn nên tham khảo và đăng ký một khóa học online để hỗ trợ việc học tốt hơn.

Bảng lùi thì trong câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
Simple present
Hiện tại đơn
Simple past
Quá khứ đơn
Present continuous
Hiện tại tiếp diễn
Past continuous
Quá khứ tiếp diễn
Present perfect
Hiện tại hoàn thành
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Simple past
Quá khứ đơn
Past perfect
Quá khứ hoàn thành
Past continuous
Quá tiếp diễn
Past perfect continuous
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Future (will/shall)
Tương lai
Future in the past (would/ should)
Tương lai trong quá khứ
Near future (be going to V)
Tương lai gần
Was/were going to V
Chuyển về quá khứ với was/Were
Can
May
Must
Needn’t
Could
Might
Had to
Didn’t have to

Bên cạnh lùi thì, chúng ta cần phải lùi một số cụm từ, từ chỉ trạng ngữ. Cùng xem bảng thay đổi trạng ngữ sau:

Câu trực tiếpCâu tường thuật
thisthat
thesethose
herethere
nowThen
agobefore (earlier)
todaythat day
tonightthat night
tomorrowthe next day
the following day
the day after
yesterdaythe previous day
the day before
next + Nthe following + N
the N + after
last + Nthe previous + N
the N + before

Bài tập áp dụng

Chuyển những câu sau thành câu tường thuật

1. He said “I have already read this book”.
2. Tom said to his sister “I want to buy a gift for our mother”.
3. Mrs Brown said “Where are they living?”
4. “Do you know the girl over there?” Tom said.
5. Mother said “Nam, why don’t you go to bed?”
6. “May I use your telephone?” said my neighbor.
7. The manager said “Come into my office, please?
8. “Do not get off the bus while it’s going” said the driver.
9. She asked to the little boy “Take a look at yourself in the mirror!”
10. “Don’t put your elbow on the table!” he said.

Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án xem kết quả.


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.

>> Ngữ pháp tiếng Anh: cách dùng động từ nối linking verb