052 Ngữ pháp tiếng Anh: Động từ khiếm khuyết

Tiếp tục bài học ngữ pháp chúng ta hôm nay, cùng tìm hiểu về Động từ khiếm khuyết. Đây là dạng động từ thường hay dùng trong tiếng Anh.

Trong bài này, cùng tìm hiểu về dạng chủ động và bị động của loại động từ này. Cách gọi khác là động từ khuyết thiếu và tiếng Anh là Modal verbs.

Động từ khiếm khuyết dạng chủ động và bị động

Dạng chủ động

Động từ khuyết thiếuChức năngVí dụ
can, could (có thể)ability (khả năng)I can’t work as hard as she does.
should, ought to (nên)advice or duty (lời khuyên,Boys should / ought to do
bổn phận)housework.
We should / ought to meet more
often.
must (phải)duty (bổn phận)Students must do their
homework.
can, could, may (có thể)permission (cho phép)You can have a day off if you’re
tired.
May I go out?
may, might, can, could (có lẽ,
có thể)
possibility(khả năng)We can/could /may/ might / go
out for dinner tonight.
can’t, mustn’t, may not (không
thể không được, có lẽ không)
prohibition (cấm)She can’t go out in such cold
weather. You mustn’t cheat in
the exams.
You may not wear slippers to
school.
may, will, wouldrequest (yêu cầu)Would you mind if I sat here?
Will you please take a message?

Dạng bị động

Cấu trúc chủ động:

  • S + động từ khiếm khuyết + V(nguyên mẫu)

Cấu trúc bị động:

  • S + động từ khiếm khuyết + be + V3

Cùng xem ví dụ sau:

  • The manager should sign these contracts today.
  • These contracts should be signed by the manager today

Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.

>> Ngữ pháp tiếng Anh: Câu tường thuật