Luyện Nghe Nói Tiếng Anh | Unit 5: Bookworms (Mọt Sách)

Chủ đề Bookworms (Mọt sách) nói về cuộc phỏng vấn giữa hai người về thói quen đọc sách và sở thích đọc sách.

Cùng luyện nghe nói và học từ vựng về chủ đề sách, đây cũng là chủ đề thường thấy trong cuộc sống, trò chuyện hàng ngày.

Hội Thoại (Transcript)

Interviewer: Excuse me, do you have a few minutes? I want to ask you a couple of questions.

Xin lỗi, bạn có vài phút không? Tôi muốn hỏi bạn một vài câu hỏi.

Charlie: Yes, alright. What would you like to know?

Vâng, được rồi. Bạn muôn biêt điêu gi?

Interviewer: Well, I work for The Regal Bookstore and we are doing a survey about people’s reading habits. Can I ask you how often you read fiction books?

Tôi làm việc cho The Regal Bookstore và chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về thói quen đọc sách của mọi người. Cho tôi hỏi bạn có thường xuyên đọc sách viễn tưởng không?

Charlie: Very often. I usually read about one book a week, sometimes more if I’m away on vacation.

Rất thường xuyên. Tôi thường đọc khoảng một cuốn sách mỗi tuần, đôi khi nhiều hơn nếu tôi đi nghỉ.

Interviewer: Now then, next question. What three categories of books do you prefer to read?

Bây giờ, câu hỏi tiếp theo. Bạn thích đọc ba thể loại sách nào?

Charlie: Hmm, let me think. I absolutely love crime books, you know Agatha Christie, a good whodunit. I am also keen on science fiction books such as Arthur C. Clark and Asimov. And then, recently I’ve read a lot of Westerns.

Hmm, để tôi suy nghĩ. Tôi cực kỳ thích những cuốn sách tội phạm, bạn biết Agatha Christie, một người tốt. Tôi cũng quan tâm đến những cuốn sách khoa học viễn tưởng như Arthur C. Clark và Asimov. Và sau đó, gần đây tôi đã đọc rất nhiều truyện Tây.

Interviewer: Fine. How much do you think you spend on fiction books every month?

Khỏe. Bạn nghĩ mình chi bao nhiêu cho những cuốn sách viễn tưởng mỗi tháng?

Charlie: Not very much because I get a lot of my books from friends when they have finished reading them. Probably around $50.

Không nhiều lắm vì tôi nhận được rất nhiều sách từ bạn bè khi họ đọc xong. Có lẽ khoảng $ 50.

Interviewer: OK, now the next question is about where you buy your books, if you don’t get them from your friends of course. Do you spend most of your money on books in stores or on the Internet?

Được rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo là về nơi bạn mua sách, nếu bạn không nhận được sách từ bạn bè của mình. Bạn có dành phần lớn tiền của mình cho những cuốn sách trong cửa hàng hay trên Internet không?

Charlie: As I said, I don’t buy books very often but when I do, I buy them online or sometimes I go to a bookstore if I see something interesting in the window.

Như tôi đã nói, tôi không mua sách thường xuyên nhưng khi mua, tôi mua sách trực tuyến hoặc đôi khi tôi đến hiệu sách nếu tôi thấy thứ gì đó thú vị ở cửa sổ.

Interviewer: And have you ever been to The Regal Bookstore before to buy books?

Và bạn đã bao giờ đến The Regal Bookstore để mua sách chưa?

Charlie: Yes, I bought something from that store only two weeks ago. It was the new book by Grisham. I saw that it was on special offer so I came in.

Vâng, tôi đã mua một cái gì đó từ cửa hàng đó chỉ hai tuần trước. Đó là cuốn sách mới của Grisham. Tôi thấy rằng nó được ưu đãi đặc biệt nên tôi đã vào.

Interviewer: Great, now my final question. Would you buy a book from the Regal Bookstore web site? We have a new site, did you know?

Tuyệt vời, bây giờ là câu hỏi cuối cùng của tôi. Bạn có mua một cuốn sách từ trang web của Hiệu sách Vương giả không? Chúng tôi có một trang web mới, bạn có biết?

Charlie: No, I didn’t know. I will go and have a look at it as you have some good prices. I would like to buy something from the site if the price was right, of course.

Không, tôi không biết. Tôi sẽ đi và xem xét nó vì bạn có một số giá tốt. Tất nhiên, tôi muốn mua thứ gì đó từ trang web nếu giá cả phù hợp.

Interviewer: OK sir, thank you for your time. Have a nice day.

OK, cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chúc một ngày tốt lành.

Charlie: No problems. Good day to you.

Không vấn đề gì. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Nghe audio và trả lời câu hỏi

1. Sarah’s first question is about what type of books Charlie likes reading.   
    True
    False

2. Sarah asks Charlie to name three types of books that he likes.   
    True
    False

3. Charlie likes science fiction, romance and Westerns.   
    True
    False

4. Charlie spends about $50 a month on books.   
    True
    False

5. Charlie also buys books from his friends.   
    True
    False

6. Charlie buys books from the internet.   
    True
    False

7. Charlie went to The Regal Bookstore last week.   
    True
    False


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!