Luyện Nghe Nói Tiếng Anh | Unit 6: Leaving On A Jet Plane (Trên chuyến bay)

Leaving On A Jet Plane (Trên chuyến bay) nói về cuộc nói chuyện hai người bạn đang bay đến LA.

Cùng luyện nghe nói cũng như từ vựng trong ngữ cảnh mô tả cảnh vật nhé.

Hội thoại (Transcript)

Graham: Oh, I fell asleep. Where are we?

Ồ, tôi ngủ quên mất. Chúng ta ở đâu?

Barbara: We’re almost there.

Chúng ta sắp đến rồi.

Graham: Oh no! I wanted to look out of the window to see all the places we flew over. Why didn’t you wake me up?

Ồ không! Tôi muốn nhìn ra ngoài cửa sổ để xem tất cả những nơi chúng tôi đã bay qua. Tại sao bạn không đánh thức tôi?

Barbara: You looked very tired so I didn’t want to.

Bạn trông rất mệt mỏi nên tôi không muốn.

Graham: I was asleep for over three hours. What can you see out of the window now?

Tôi đã ngủ hơn ba giờ. Bạn có thể nhìn thấy gì ngoài cửa sổ bây giờ?

Barbara: It looks like desert below, but I think we are near Los Angeles. We went over the Rockies a short time ago. The mountains were absolutely beautiful.

Bên dưới trông giống như sa mạc, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đang ở gần Los Angeles. Chúng tôi đã đi qua Rockies một thời gian ngắn trước đây. Những ngọn núi hoàn toàn đẹp.

Graham: I can’t believe I missed that. I really wanted to see the Rockies.

Tôi không thể tin rằng tôi đã bỏ lỡ điều đó. Tôi thực sự muốn nhìn thấy Rockies.

Barbara: Sorry Graham. You can sit next to the window when we fly back to New York.

Xin lỗi Graham. Bạn có thể ngồi cạnh cửa sổ khi chúng tôi bay về New York.

Graham: Thanks. Did you have something to eat? I know you were hungry.

Cảm ơn. Bạn đã có gì để ăn không? Tôi biết bạn đã đói.

Barbara: Yes. About an hour ago. I ate chicken and rice. There was also a dessert but it had pear in it so I didn’t touch it.

Vâng. Khoảng một giờ trước. Tôi đã ăn thịt gà và cơm. Ngoài ra còn có một món tráng miệng nhưng nó có lê trong đó nên tôi không đụng đến.

Graham: I’m really hungry now too. I didn’t have any breakfast this morning either.

Tôi cũng rất đói. Tôi cũng không có bữa sáng nào sáng nay.

Barbara: We can buy something for you when we get to the airport. You don’t like chicken anyway and the alternative was Spanish Omelet which looked disgusting.

Chúng ta có thể mua một cái gì đó cho bạn khi chúng ta đến sân bay. Dù sao thì bạn cũng không thích thịt gà và lựa chọn thay thế là Trứng tráng Tây Ban Nha trông thật kinh khũng.

Graham: What other things did you see out of the window? Did you see Chicago and the Great Lakes?

Bạn đã nhìn thấy những thứ gì khác ngoài cửa sổ? Bạn có thấy Chicago và Great Lakes?

Barbara: Yes, we flew right over Chicago. I could see little boats on the lake. It was wonderful.

Vâng, chúng ta đã bay qua Chicago. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ trên hồ. Thật tuyệt.

Graham: I can’t believe I was sleeping. And I had a dream about flying too.

Tôi không thể tin được là mình đã ngủ. Và tôi cũng có một giấc mơ về việc bay.

Barbara: They showed a great movie too. You know the one about Brad Pitt being the manager of the chocolate factory.

Họ cũng đã chiếu một bộ phim tuyệt vời. Bạn biết về Brad Pitt là quản lý của nhà máy sản xuất sô cô la.

Graham: That’s not Brad Pitt in that movie. I like that film too. I think we are starting to land.

Đó không phải là Brad Pitt trong bộ phim đó. Tôi cũng thích bộ phim đó. Tôi nghĩ chúng ta đang bắt đầu hạ cánh.

Barbara: Yes, we aren’t so high now. What are we going to do when we get to Los Angeles?

Vâng, bây giờ chúng tôi không quá cao. Chúng ta sẽ làm gì khi đến Los Angeles?

Graham: We have to make a phone call to your father, don’t we?

Chúng ta phải gọi điện thoại cho bố của bạn, phải không?

Barbara: Right, then, let’s go straight to the hotel to sleep. I’m exhausted.

Đúng vậy, chúng ta hãy về thẳng khách sạn để ngủ. Tôi kiệt sức rồi.

Nghe audio và trả lời câu hỏi

1. Graham has been asleep for the last three hours.
    True
    False

2. Barbara couldn’t see the Rocky Mountains because of cloud.
    True
    False

3. Barbara ate chicken and rice for dinner and a pear for dessert.
    True
    False

4. Graham is hungry because he didn’t have breakfast.
    True
    False

5. Graham slept after the plane passed Chicago.
    True
    False

6. Barbara watched a Brad Pitt movie.
    True
    False

7. They will meet Barbara’s father at the hotel in Los Angeles.
    True
    False


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!