Luyện Nghe Nói Tiếng Anh | Unit 4: Making Apple Pie (Làm bánh Táo)

Making Apple Pie là cuộc hội thoại của Mike và Cathy trong việc quyết định làm bánh Táo (Apple Pie). Họ trao đổi để xem thành phần cần để làm bánh.

Hãy cùng nghe qua hội thoại, hiểu ngữ nghĩa và luyện theo nói hội thoại.


Vocabulary

 1. use two and a half cups of flour
 2. start a shopping list
 3. cinnamon and nutmeg
 4. recipe
 5. hve a lot of salt…
 6. a little butter
 7. in the fridge.

Meaning

 1. dùng hai cốc rưỡi bột mì
 2. bắt đầu một danh sách mua sắm
 3. quế và nhục đậu khấu
 4. công thức
 5. có rất nhiều muối …
 6. một chút bơ
 7. trong tủ lạnh.

Hội Thoại (Transcript)

Mike: We have to make dinner tonight. I hope you remembered!

Chúng ta phải làm bữa tối tối nay. Tôi hy vọng bạn nhớ!

Cathy: Oops, I forgot actually. What do you want to make?

Rất tiếc, tôi thực sự quên mất. Bạn muốn làm gì?

Mike: Well, I thought we could make that apple pie we did last time. what do you think?

Chà, tôi nghĩ lần trước chúng ta có thể làm món bánh táo mà chúng ta đã làm. bạn nghĩ sao?

Cathy: Yeah, ok, that’s a good idea. Do we have everything we need?

Yeah, ok, đó là một ý kiến ​​hay. Chúng ta có mọi thứ chúng ta cần không?

Mike: Mm, let’s go and have a look in the kitchen.

Mm, chúng ta hãy vào xem trong bếp.

Cathy: right, first, of course, we need some apples. Do we have any?

phải, đầu tiên, tất nhiên, chúng ta cần một ít táo. Chúng ta có trái nào không?

Mike: Yes, we have a lot of apples. I bought ten only yesterday. How many do we have to use?

Vâng, chúng ta có rất nhiều táo. Tôi đã mua mười trái ngày hôm qua. Chúng ta phải sử dụng bao nhiêu?

Cathy: I think six large apples will be fine. Now, is there any flour? We have to use two and a half cups of flour. How much do we have?

Tôi nghĩ sáu quả táo lớn sẽ ổn. Bây giờ, có bột mì không? Chúng ta phải sử dụng hai cốc rưỡi bột. Chúng ta có bao nhiêu?

Mike: I think we’ll have to buy some flour. We don’t have much. Maybe only 200 grams. I’ll start a shopping list…ok, flour. What about cinnamon and nutmeg?

Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải mua một ít bột mì. Chúng ta không có nhiều. Có lẽ chỉ 200 gram. Tôi sẽ bắt đầu một danh sách mua sắm … ok, bột mì. Còn quế và nhục đậu khấu thì sao?

Cathy: Well, for this recipe, we only need a little cinnamon and nutmeg. How much do we have?

Chà, đối với công thức này, chúng ta chỉ cần một ít quế và nhục đậu khấu. Chúng ta có bao nhiêu?

Mike: Oh, these containers are both full, so we don’t need any more. Now, we need a little salt…

Ồ, cả hai thùng chứa này đều đã đầy nên chúng tôi không cần thêm nữa. Bây giờ, chúng ta cần một chút muối …

Cathy: OK, we have a lot of salt…

Được rồi, chúng ta có rất nhiều muối …

Mike: And quite a lot of sugar, hmmm…it says in the recipe about a cup.

Và khá nhiều đường, hmmm … nó ghi trong công thức là khoảng một cốc.

Cathy: Oh…we don’t have any sugar! We can’t make apple pie without sugar. Write sugar on the shopping list.

Ồ … chúng ta không có đường! Chúng ta không thể làm bánh táo mà không có đường. Viết đường vào danh sách mua sắm.

Mike: OK, I’ve got it. We need a little butter too. Did you buy any butter yesterday at the store?

OK, tôi hiểu rồi. Chúng ta cũng cần một ít bơ. Bạn có mua bơ ngày hôm qua ở cửa hàng không?

Cathy: No, I didn’t get any. How much do we need for the recipe?

Không, tôi không lấy. Chúng ta cần bao nhiêu cho công thức?

Mike: Well, it says 100 grams. I think we have some butter in the fridge.

Ồ, nó nói là 100 gram. Tôi nghĩ chúng ta có một ít bơ trong tủ lạnh.

Cathy: Yes, we don’t have much but there’s enough.

Vâng, chúng ta không có nhiều nhưng có đủ.

Mike: OK, I will go down to the store and buy these things we need. And we can start when I return.

OK, tôi sẽ xuống cửa hàng và mua những thứ chúng ta cần. Và chúng ta có thể bắt đầu khi tôi trở lại.

Cathy: Fine, I’ll come with you.

Tốt thôi, tôi sẽ đi với bạn.


Nghe audio và trả lời câu hỏi

Hai người bạn nói về những gì họ cần để làm bánh táo. Khi bạn lắng nghe, hãy quyết định xem ai sẽ nói những câu sau.

Viết M for Mike
Viết C for Cathy
Viết N for nobody.

1. I didn’t remember our dinner plans. 

2. The oven doesn’t work very well. 

3. I bought some apples. 

4. I will write a list of the things we need. 

5. Apple pie is impossible without sugar. 

6. I don’t like apple pie that is too sweet. 

7. I didn’t buy any butter. 

8. I will go and buy everything we need.


Bạn có thể xem thêm nội dung khác liên quan đến chuyên đề luyện giao tiếp tiếng Anh trong chuyên mục Luyện Nghe Nói. Rất nhiều nội dung hữu ích khác vẫn đang được cập nhật liên tục tại elish.vn.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!