The Battle of Thermopylae | Trận Chiến Thermopylae | Truyện Song Ngữ Anh Việt

The Battle of Thermopylae | Trận Chiến  Thermopylae | Truyện Song Ngữ Anh Việt

Luyện tiếng Anh qua truyện song ngữ Anh – Việt, vừa giải trí vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu chuyện hôm này là The Battle of Thermopylae | Trận Chiến Thermopylae. Hy vọng qua câu chuyện này, giúp bạn tăng thêm kỹ năng tiếng Anh và rút ra được bài học cuộc sống từ câu chuyện ý nghĩa này.

The Battle of Thermopylae

This is a true story. It happened long ago in Greece…

“We must fight,” the Spartan chief told his small army of brave men. They were at a great disadvantage. There were only three hundred of them. The Persian military had hundreds of thousands of men.

They were going to lose unless they could secure a small entrance. The enemy couldn’t move through it easily. They intended to stop the enemy here. The chief and his men got ready for the battle.

Soon, long lines of the enemy’s army twisted around the hills. The chief met the enemy with laughter. He knew that his men’s weapons and skills were better. The Spartans trusted their leader and obeyed him.

First, the enemy soldiers shot arrows from their bows. The chief told his men to lift their shields. The arrows stuck into the shields but did not hurt any of the men.

Then the enemy’s soldiers attacked the Spartans with long spears. The chief surprised them. His troops rolled logs down on the enemy.

They fought for three days. Though they hardly slept at all, the chief and his men remained steady.

But the enemy found a way to beat the Spartans. The chief and all of his men were killed. Even though they lost, the Battle of Thermopylae is one of the most famous battles in history.

học tiếng Anh online uy tín chất lượng.

Trận Chiến Thermopylae

Đây là một câu chuyện có thật. Nó đã xảy ra cách đây rất lâu ở Hy Lạp…

“Chúng ta phải chiến đấu,” thủ lĩnh Spartan nói với đội quân nhỏ bé gồm những người dũng cảm của mình. Họ đã gặp bất lợi lớn. Chỉ có ba trăm người trong số họ. Quân đội Ba Tư có hàng trăm nghìn người.

Họ sẽ thua họ đảm bảo an toàn  lối vào nhỏ. Kẻ thù không thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Họ định ngăn chặn kẻ thù ở đây. Vị thủ lĩnh và người của ông đã sẵn sàng cho trận chiến.

Chẳng bao lâu, hàng dài quân đội của kẻ thù xoắn quanh những ngọn đồi. Vị thủ lĩnh gặp kẻ địch cười ha hả. Ông biết rằng vũ khí và kỹ năng của người của mình tốt hơn. Người Sparta tin tưởng thủ lĩnh của họ và tuân theo ông ta.

Đầu tiên, những người lính đối phương bắn tên. Thủ lĩnh bảo người của mình nâng khiên lên. Những mũi tên găm vào tấm khiên nhưng không làm bị thương bất kỳ người nào.

Sau đó, binh lính của kẻ thù tấn công người Sparta bằng những ngọn giáo dài. Vị thủ lĩnh đã làm họ ngạc nhiên. Quân của ông đã lăn những khúc gỗ xuống đối phương.

Họ đã chiến đấu trong ba ngày. Mặc dù họ hầu như không ngủ chút nào, thủ lĩnhvà người của ông ta vẫn ổn định.

Nhưng kẻ thù đã tìm ra cách để đánh bại người Sparta. Thủ lĩnh và tất cả người của ông ta đều bị giết. Mặc dù họ đã thua nhưng Trận chiến Thermopylae vẫn là một trong những trận chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử.

You can listen to the story | Bạn có thể luyện nghe qua video


Nhiều nội dung tiếng Anh thú vị hữu ích được elish.vn cập nhật trên nền tảng khác như FacebookYoutubeLinkedInTiktok