Truyện song ngữ: The Bundle of sticks Chuyện bó đũa

Truyện song ngữ: The Bundle of sticks Chuyện bó đũa

The Bundle of sticks

Fred has a big family of six people. He has four sons. Unfortunately, they always quarrel among themselves and fight all the time. He has no idea what to do to solve this problem. So he casts about in his mind for some very striking examples.

He wants to use such an example to make them see that discord would lead them to misfortune. One day, the quarreling is much more violent than usual. Each of his sons is acting in a bad manner. He asks one of them to bring him a bundle of sticks. Then Fred hands the bundle to each of his sons in turn. He told them to try to break it. But although each one tried his best, nobody is able to do so.

After a while, he unties the bundle and gives the sticks to his sons to break one by one. This time, they do the task very easily. Fred now says:

“My sons, do you not see the idea? If you agree with each other and help each other, it will be impossible for your enemies to injure you. But if you are divided among yourselves, you will be no stronger than a single stick in that bundle.”


Từ vựng

 • bundle một bó, một chùm
 • unfortunately = thật không may, một cách đáng tiếc
 • quarrel = tranh cãi, cãi nhau
 • fight = đánh nhau
 • solve = giải quyết (vấn đề,
  khó khăn)
 • cast about for = đắn đo suy nghĩ
  (tìm cách)
 • striking = nổi bật, đáng chú ý,
  gây ấn tượng
 • discord = sự bất hoà; mối xích mích
 • lead to = dẫn đến, đưa đến
 • misfortune = điều không may, điều hoạ
 • single = đơn, đơn độc, một mình,
  chỉ một
 • violent = bạo lực, hung bạo
 • manner = dáng vẻ, thái độ
 • in turn = lần lượt, từng (cái/người) một
 • break = làm gãy, làm vỡ, đập vỡ
 • try one’s best = cố gắng hết sức
 • untie = tháo, gỡ
 • one by one = từng cái một
 • enemy = kẻ thù, kẻ địch
 • injure = làm tổn thương, gây chấn thương
 • divide = phân chia, chia ra

Chuyện bó đũa

Fred có một đại gia đình với sáu thành viên. Ông có bốn cậu con trai. Nhưng chẳng may thay, các con ông lúc nào cũng gây gổ và lục đục suốt ngày. Ông chẳng biết cách nào để giải quyết vấn đề này cả. Thế là ông phải đắn đo để tìm ra một ví dụ để từ ấy, các con ông nhận ra được việc mất đoàn kết sẽ nguy hiểm đến thế nào.

Một ngày nọ, cuộc cãi vã đã đến hồi kịch liệt và bạo lực hơn mọi hôm. Con của ông ai nấy đều cư xử rất không phải. Thế là ông bảo một người con trai mang đến cho ông một bó đũa. Sau đó, ông đưa bó đũa lần lượt cho bốn cậu con trai của mình và yêu cầu các con mình thử bẻ gãy nó. Mặc dù mọi người đều đã cố gắng nhưng chẳng ai có thể bẻ gãy được bó đũa ấy.

Sau một hồi lâu, ông tháo bó đũa ấy ra mà đưa từng que đũa một cho các con thử bẻ. Lần này mọi người đều hoàn thành yêu cầu của ông rất dễ dàng. Fred bấy giờ mới nói: “Các con của ta, các con có hiểu ý ta chăng? Nếu các con đồng lòng và giúp đỡ lẫn nhau thì chẳng có kẻ thù nào mảy may gia hại được các con cả. Cầm bằng các con chia rẽ thì mỗi người cũng chẳng mạnh hơn que đũa này là bao đâu.”


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.

>> Truyện song ngữ: The King and his hurt feet | Nhà Vua và đôi chân đau