Truyện tiếng Anh: Protests and Health

Protests and Health

Hiện nay trên thế giới, tình hình biểu tình đang ở lan tỏa khắp nơi. Ngày nào cũng có những bản tin về việc biểu tình về một vấn đề xã hội nào đó. Qua bản tin Protests and Health, hãy cũng tìm hiểu việc biểu tình ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào.

Từ vựng hôm nay

Sau khi đọc qua bài này, bạn nhận thấy mình hiểu được bao nhiều phần trăm bài? Hãy để lại bình luận nhé. Trong bài dịch này, mình chuyển nghĩa để cho văn lưu loát. Nhưng về nghĩa của bài không thay đổi.

  • have health problems: gặp những vấn đề sức khỏe
  • protest against racism: chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
  • can be calm: có thể ôn hòa
  • the situation gets serious: tình huống trở nên nghiêm trọng
  • a lot of violence: rất nhiều bạo lực
  • to process anger and pain: vượt qua giận giữ và nỗi đau

Protests and Health

Protests are very stressful for both protesters and people who watch the protests on TV. People can eat or drink more, they can feel sad, or they can have problems going to sleep.

Experts warn that protesters can have health problems a long time after the protest ends. People who protest against racism are physically and mentally tired. These people go to many protests, and they feel that their work never ends.

Some protests can be calm; however, sometimes, the situation gets serious. Police shoot at protesters, and there is a lot of violence.

It is not easy to process anger and pain. Experts say that protesters need to look after their mental health. It is good to meditate, go to a psychologist, or write in a journal.

Bản dịch Protests and Health

Việc biểu tình sẽ tạo ra sự căng thẳng cho cả người biểu tình và người xem biểu tình trên TV. Họ có thể ăn nhiều hơn hoặc uống nhiều hơn, họ có thể cảm thấy buồn sầu, hoặc có thể có vấn đề về giấc ngủ.

Các chuyên gia cảnh báo những người biểu tình có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe thời gian dài sau khi cuộc biểu tình kết thúc. Những người biểu tình chống lại phân biệt chủng tộc thì đang mệt mỏi về tâm lý và thể lý. Những người này tham gia nhiều cuộc biểu tình, và họ cảm thấy công việc này không bao giờ kết thúc.

Một số cuộc biểu tình có thể ôn hòa; tuy nhiên, thỉnh thoảng, tình huống trở nên nghiêm trọng. Cảnh sát bắn những người biểu tình, và xảy ra nhiều bạo lực.

Thật không dễ dàng để vượt qua giận dữ và những nỗi đau. Các chuyên gia cho rằng những người biểu tình cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần của họ. Chẳng hạn như ngồi thiền, gặp bác sĩ tâm lý, hoặc viết lách.

>> Truyện tiếng Anh: The Internet Satellites