Truyện tiếng Anh: Russia and EU Elections

Russia and EU Elections

Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh qua một bản tin ngắn với một vài từ vựng. Ở cấp độ căn bản, mỗi ngày một tin nhưng đều đặn các bạn nhé. Bản tin hôm này là Russia and EU Elections.

Từ vựng hôm nay

Sau khi đọc xong bản tin Russia and EU Elections, bạn nhận thấy mình hiểu được bao nhiều phần trăm? Trong bài này chúng ta sẽ gặp những từ vựng cũng rất hay cùng những cách diễn đạt mà bạn có thể áp dụng sau này.

Vẫn luôn khuyến khích các bạn học từ vựng theo cụm từ vừa dễ nhớ và có thể sử dụng đúng thay vì chỉ học những từ riêng lẻ.

  • the European Parliament : nghị viện EU
  • to favour countries’ independent rights: có nhiều nghĩa, trong bài này được hiểu như ủng hộ, theo chủ trương…
  • pro-EU politicians (n) đây là những người chính trị gia theo chủ nghĩa chọn thống nhất EU, thay vì li khai kiểu như UK.
  • to try to influence: cố gây ảnh hưởng, tác động
  • disinformation activity (n) hoạt động đưa thông tin sai lệch
  • to suppress (v) ngăn chặn
  • to polarise (v) chia rẻ

Russia and EU Elections

In May, the EU held elections to the European Parliament, and the most people came to vote since 1994. Many people voted for parties that favour countries’ independent rights, but most people still voted for pro-EU politicians.

Now, the EU says that it has evidence that Russian groups tried to influence those elections. The EU’s report found disinformation activity from Russia that tried to suppress people from voting, change their views, or polarise people.

The report said that some social media companies tried to help fight the disinformation, but ‘more needs to be done to protect’ the processes. The report did not blame the Russian government directly, neither did it say if the disinformation actually changed how people voted.

Bản dịch

Vào tháng Năm vừa qua, Châu Âu đã tổ chức các cuộc bầu cử cho Nghị viện Châu Âu, và hầu hết mọi người đã đi bầu từ 1994. Nhiều người đã bầu chọn cho những đảng mà ưu tiên quyền lợi độc lập cho các quốc gia, nhưng hầu hết vẫn bỏ phiếu cho những chính trị gia ủng hộ thống nhất EU.

Hiên tại, Châu Âu nói rằng họ có bằng chứng cho thấy các nhóm người Nga đã cố tác động đến những cuộc bầu cử vừa qua. Báo cáo của Châu Âu đã tìm thấy hoạt động cung cấp sai thông tin từ Nga cho thấy rằng đã cố gắng ngăn chặn việc bầu cử, thay đổi quan điểm, hoặc chia rẻ người bỏ phiếu.

Báo cáo nói rằng những công ty truyền thông xã hội đã cố giúp chống lại những thông tin sai sự thật, nhưng cần phải thêm nhiều nổ lực để bảo vệ quá trình bầu cử. Báo cáo không cáo buộc trực tiếp chính phủ Nga, cũng không nói rằng việc sai thông tin đã thay đổi cách cử tri đi bầu như thế nào.

>> Truyện tiếng Anh: Protests and Health