Truyện tiếng Anh: The Internet Satellites

Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài tin tức The Internet Satellites siêu ngắn dành cho các bạn học tiếng Anh căn bản, mới nhập môn cảm thấy dễ dàng và dễ tiếp thu. Hãy cùng xem nội dung bản tin nói gì về Internet nhé.

Từ vựng hôm nay

Qua bản tin ngắn này, bạn hiểu được bao nhiêu phần trước khi xem phần dịch nghĩa? Trong bản tin này, để phần dịch được trôi chảy, mình có thay đổi một chút nhưng hoàn toàn không làm mất nghĩa chính của câu.

  • The Internet Satellites: vệ tinh internet (mạng)
  • astronomer: người nghiên cứu ngôi sao, không gian = nhà thiên văn
  • telescope: thiết bị giúp con người nhìn được vật ở rất xa = kính viễn vọng
  • Go around the earth: đi vòng tròn trái đất và cách dịch hay là nên xoay quanh trái đất.
  • Make an internet network: tạo ra mạng lưới internet
  • Available for all: có sẳn cho tất cả, ai cũng sử dụng được. Nên đồng nghĩa với tất cả mọi người có thể sử dụng/truy cập
  • Make it more difficult to see: cái gì làm cho khó để thấy. Chúng ta hiểu nghĩa sát, nhưng sẽ dịch thay đổi một chút.

The Internet Satellites

Elon Musk´s company, SpaceX, sends satellites into space. Satellites go around the Earth. They talk with each other. They send information to people.

Last week, Musk sends 60 satellites into space. Musk wants to send 50,000 satellites into space. He wants to make an Internet network. The satellites will bring cheap and fast Internet.

Some people do not have money for the Internet. There is no Internet in some parts of the world. Musk says that his Internet will be available for all people in the world.

Some astronomers are not happy about the satellites. Astronomers watch the sky at night. They use telescopes. However, the satellites make it more difficult to see stars and planets.

Bản dịch The Internet Satellites

Công ty ELon Musk’s company, SpaceX, đã đưa nhiều vệ tinh vào trong không gian. Các vệ tinh xoay quanh trái đất. Chúng truyền dữ liệu cho nhau. Chúng gửi thông tin về cho con người.

Tuần trước, Musk gửi 60 vệ tinh vào trong không gian. Musk muốn gửi 50,000 vệ tinh vào trong không gian. Ông muốn tạo ra hệ thống mạng lưới internet. Vệ tinh giúp cho internet nhanh và rẻ hơn.

Một số người không có tiền để sử dụng internet. Một số nơi trên thế giới không thể truy cập internet. Musk nói rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ có thể sử dụng internet của ông mang lại.

Một số nhà thiên văn học không ủng hộ việc lắp vệ tinh như vậy. Các nhà thiên văn học quan sát bầu trời vào buổi tối. Họ dùng kính viễn vọng. Tuy nhiên, các vệ tinh cản trở việc quan sát những ngôi sao và các hành tinh khác.

>> Truyện tiếng Anh: Ad About Racism