Unit 18: Spoken short forms | Hình thức rút gọn từ khi nói tiếng Anh


Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về một điểm từ vựng khác. Đó là Spoken short forms | Hình thức rút gọn từ khi nói tiếng Anh.

Từ vựng cần học

Hình thức rút gọn từ khi nói tiếng Anh là hình thức nói những cụm từ một cách rất nhanh trong tình huống thông thường. Sau đây là vài ví dụ tiêu biểu:

gonna – going to
I’m gonna watch a DVD.

wanna – want to
Do you wanna watch too?

whatcha – what are you
Whatcha doing?

dunno – don’t know
I dunno.

gotta – got to (or got a)
I’ve gotta go now.

hafta – have to
Do you hafta go already?

gimme – give me
Gimme a call tomorrow.

lemme – let me
Lemme know what you think.

kinda – kind of
She’s kinda nice.

Như vậy qua bài Spoken short forms | Hình thức rút gọn từ khi nói tiếng Anh. Bạn đã hiểu hơn về cách nói gọn nhanh chóng giúp bạn nói một cách tự nhiên và giống người bản xứ hơn nhé.


>> Unit 19: Ordinal numbers | Cách dùng số thứ tự trong tiếng Anh